Κείμενα Ευχαριστιών_Acknowledgement

Οι Ε.Υ. των έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν ευχαριστίες σε κάθε δημοσίευση/διδακτορική διατριβή που προκύπτει από το χρηματοδοτούμενο έργο για την οικονομική επιχορήγησή τους από το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρακάτω παρατίθενται τα συγκεκριμένα κείμενα ευχαριστιών:

Στα ελληνικά: H εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου με Φ.Κ. «…….» και υποστηρίχθηκε οικονομικά από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του Προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»

Στα αγγλικά: This research was supported by Grant (project code) from the Research Committee of the University of Patras via “C. CARATHEODORI” program.

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση μη αναφοράς των αντίστοιχων ευχαριστιών στο πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» η αντίστοιχη δημοσίευση/διδακτορική διατριβή δεν θα θεωρείται παραδοτέο του έργου, δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγησή του και δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες τυχόν δαπάνες που θα έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιό της (πχ. έξοδα εκτύπωσης, παρουσίασης κ.λπ).

Λογότυπα του προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»

Ελληνικό Λογότυπο

Αγγλικό Λογότυπο