«Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015» Ε. Καραχάλιου Παναγιώτα – 56120000 «Nematic Phases of Liquid Crystalline Dimers and Oligomers: Characterisation and Molecular Modelling (“NEMO”)»

Oral Presentation excellence award & Poster Presentation excellence award  

XXXII Panhellinic Conference on Solid State Physics and Materials Scienceς

«Κ. ΚΑΡΑΘΕΔΟΩΡΗ 2017» Ε.Υ. Φούζας Σωτήριος  – 80668 – «Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης ασθματικών παροξυσμών σε παιδιά και εφήβους μέσω ανάλυσης της διακύμανσης της αναπνευστικής λειτουργίας»

Χωρέμειο Έπαθλο – Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία